woensdag 5 december 2012

Feestdagen!

Vannacht gedroomd van een groots feestmaal waar geen hapje , zonder vlees erin verwerkt, werd geserveerd....... Een bijzondere droom die me lange tijd vannacht heeft achtervolgd..
Zelf ben ik in de luxe positie dat ik het zonder vlees en vis kan en door mijn omgeving niet wordt gedwongen iets te nemen. Zelfs kan ik seizoensgroenten eten die ik lokaal aanschaf en die particulier worden gekweekt. Op de fiets gehaald, zonder gif laten groeien, de wind doet voor sommige gewassen wonderen. De aardappelen hoeven niet gepoeierd en staan los in een kist met een deken erover.
Dus ik kan redelijk gewetensvol door het leven.
Echter met die kanttekening dat mijn honden wel echt vlees krijgen. Dus mea culpa, het boetekleed past mij toch ook.

Nu de feestdagen er weer aankomen moet ik denken aan alle dieren waarvoor er geen feestdagen zijn. Slechts slachtdagen na een onwaardig bestaan.
 Op hondenfora probeer ik wel eens een kritisch woord richting vleeseters te schrijven, maar de selectieve verontwaardiging over dierenleed blijf opgeld doen.
Het is voor ons Nederlanders een crime hoe slecht de Roemenen met hun zwerfhonden omgaan. Graag veroordelen wij deze 'dierenmishandelaars'. Als ik dan zeg dat varkens intelligenter zijn dan honden en wij in Nederland die georganiseerd slechter behandelen dan de Roemenen hun zwerfhonden , blijft het stil. De extensieve varkenshouderij die Roemenen hebben, wordt door 'Brussel' geblokkeerd. Nergens heb ik zulke goeie omstandigheden gezien voor enkele varkens, als in Roemenië.

Ik herinner me levendig de dag waarop ik naar het slachthuis ging in het noorden van  Nederland om pens voor mijn honden te halen en met mijn schoenen in het bloed van het pas geslachte varken terechtkwam. Het was overigens een keurig slachthuis. De dieren , zij het in shock voor de dingen die komen gingen, werden goed en vakkundig behandeld. Trouwens ze waren beter af zo, want wanneer heeft u voor het laatst een varken buiten gezien?
Ook stond ik eens te wachten voor een dicht hek waar alle melkkoeien langs liepen, het was tijd voor de machine. Terwijl de placenta er nog half uit hing , had de pasbevallen koe te gaan. Het loeien van de koe naar haar kalfje ging me zo door merg en been dat ik vanaf die dag alleen nog een kopje koffie met melk drink en niet meer. Ik had er nooit bij stil gestaan dat koeien ieder jaar moeten kalveren om hun melkproductie op gang te houden maar dat ik nooit een kalf bij een koe zie staan in de wei.
Dames stelt u zich eens voor dat u net bevallen bent en uw kind wordt naar een andere verdieping gebracht om het daar met de fles groot te brengen? U hoort het huilen maar mag er niet bij? Keurig, hygiënisch, vakbekwaam gehandeld maar het hele leven op afstand?

Voor mij hebben de feestdagen geen prettige associatie meer. Zelf kom ik uit een nogal burgerlijke omgeving en weet ik hoe er met dit soort gelegenheden en principes wordt omgegaan.
December is een maand om uit te zitten en zo min mogelijk diners te bezoeken. En als het dan januari is ben ik blij dat de 'feestdagen' weer een jaar voorbij zijn.

Voor de mensen die niet alleen van hun huisdieren houden maar ook van andere dieren:
http://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/  en er schijnt hoop voor het varken te zijn : ww.buitengewonevarkens.nl/buitenvarkens/zichtbaar-in-het-landschap

Als wij vol eigendunk wijzen naar de splinter in de ogen van onze buitenlandse partners dan hoop ik dat een enkeling zichzelf toch eens achter de oren krabt ende balk in eigen ogen met betrekking tot onze  'vleesproductie-industrie' eens oplicht en zegt: maar wij zijn minstens net zo slecht!

 
Tonight I dreamed of a grand feast where no bite, no meat incorporated, was served ....... A special dream me a long time last night has haunted ..I myself am in the fortunate position that I can without meat and fish by my surroundings and not be forced to take something. Even I can eat seasonal vegetables that I buy locally and privately grown. On the bike achieved without poison grow, the wind does wonders for some crops. The potatoes do not gepoeierd and are loose in a box with a blanket over it.So I can reasonably conscientious through life.However, with that caveat that my dogs really get meat. So mea culpa, the sackcloth suits me yet.
Now that the holidays are coming back I think of all the animals which are not public holidays. Only days after slaughter an unworthy existence.
 
On the dog forums I try to be a critical word toward carnivores to write, but the selective indignation about animal keep premium do.It is a crime for the Dutch how bad the Romanians with their stray dogs deal. Like we condemn this "animal abusers". When I say that pigs are smarter than dogs and we in the Netherlands organized worse deal than the Romanians their strays, it remains silent. The extensive pig that Romanians have, by 'Brussels' blocked. Nowhere have I seen such good conditions for some pigs, as in Romania.
I vividly remember the day I went to the slaughterhouse in the north of the Netherlands to pin for my dogs to fetch and with my shoes in the blood of freshly slaughtered pig ended. It was also a neat slaughterhouse. The animals, albeit in shock for the things to come, were properly and professionally handled. Besides they were better off as since when did you last have a pig outside?Also, I was once waiting for a closed gate where all cows walked along, it was time for the machine. While the placenta is still half hanging out, had pasbevallen cow to go. The mooing of a cow to her calf went through me like marrow from that day that I only drink a cup of coffee with milk and no more. I had never thought that cows have calves every year to keep their milk supply but I never see a calf in a cow standing in the meadow.Ladies just imagine that you just had a baby and your child to another floor to put it there with a bottle to bring? You hear the cry but should not there? Neat, hygienic, professional acted but lifetime away?
For me, the holidays no more pleasant association. I come from a rather bourgeois environment and I know how to deal with this kind of occasions and principles are handled.December is a month to sit out and minimize dinners to visit. And if it January I am pleased that the 'holidays' another year passed.
For those who not only love their pets but also of other animals:http://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/ and there seems to be hope for the pig: ww.buitengewonevarkens.nl / outdoor pigs / visible-in-the-landscape
If we are full of conceit pointing to the mote in the eyes of our foreign partners, I hope a few himself yet again behind the ears scratched income beam in our own eyes regarding our 'meat industry' once lit and says but we are just as bad!

translated by google..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten